අපව අමතන්න

අපි කතා කරමු.

සම්බන්ධතා තොරතුරු

භෞතික ලිපිනය

14 Rue de Patay, 75013 පැරිස්

සේවා කාලය

ඉරිදා - ප.ව. 2:00 (පළමු වචනය) සහ ප.ව 3:00 (වන්දනා සේවය)

තැපැල් කරන ලිපිනය

18 allée Theodore Monod, 77600 Bussy St. Georges

අපට විද්‍යුත් තැපැල් කරන්න

hello@upcpariscentre.com

අප අමතන්න

+33 7 68 08 22 53‬