අපව අමතන්න

අපි කතා කරමු.

සම්බන්ධතා තොරතුරු

භෞතික ලිපිනය

14 Rue de Patay, 75013 පැරිස්

සේවා කාලය

ඉරිදා, පුද්ගලිකව - 15:00 (ප.ව. 3:00)
බදාදා, මාර්ගගතව පමණි - 20:00 (ප.ව. 8:00)

තැපැල් කරන ලිපිනය

18 allée Theodore Monod, 77600 Bussy St. Georges

අපට විද්‍යුත් තැපැල් කරන්න

hello@upcpariscentre.com

අප අමතන්න

+33 7 68 08 22 53‬